Zonnepanelen

Plan voor zonnevelden in Vathorst

Plan voor zonnevelden in Vathorst

Amersfoorters willen dat de stad ook voor toekomstige generaties leefbaar en aantrekkelijk blijft. Een van de ambities om dat voor elkaar te krijgen is dat de stad in 2030 een CO2-neutraal en klimaatsbestendige is. Hiervoor moet alle gebruikte energie schoon zijn opgewekt. Die keuze heeft gevolgen voor de manier waarop we met onze ruimte om gaan.

Een duurzame manier van energie opwekken is het aanleggen van zonnevelden. De gemeenteraad heeft op 23 mei 2017 een aantal gebieden in Vathorst aangewezen als mogelijke locaties voor zonnevelden. Een zonneveld is een veld met een grote hoeveelheid zonnepanelen. Deze wekken schone energie op, door het licht van de zon om te zetten in elektriciteit. Mogelijke gebieden zijn: Vathorst West, Over de Laak (Vathorst-Noord), Smink afvalverwerking en de geluidswal A1 Vathorst. Naast het aanwijzen van mogelijke locaties heeft de raad ook een aantal voorwaarden bepaald waaraan initiatiefnemers van zonnevelden zich moeten houden, zoals zorgvuldige landschappelijke inpassing en het compenseren van gevolgen voor flora en fauna.

Zonnevelden in Over de Laak

Een van de mogelijke locaties voor zonnevelden is het gebied Over de Laak (tussen het riviertje De Laak en Nijkerk) dat zo’n 145 hectare beslaat. De gemeente is eigenaar van drie percelen met een omvang van circa 36 hectare, de overige gronden zijn in handen van private grondeigenaren en particulieren. Op deze gronden is het beperkt mogelijk om zonnevelden aan te leggen als een initiatiefnemer voldoet aan voorwaarden die de gemeenteraad heeft vastgesteld. En in het kader van de Ontwikkelingsvisie Over de Laak zijn er nog aanvullende randvoorwaarden, zoals meerwaarde voor natuur en recreatie, toegankelijkheid van het gebied, behoud van landschappelijke structuren e.d..

De ontwikkelingsvisie is een visie voor het totale gebied Over de Laak en is in 2016 samen met bewoners en belanghebbenden tot stand gekomen. Het is een visie waarbij een paar zaken voorop staan: ruimte voor lichte recreatie, nieuwe natuur en behoud van de kwaliteiten van het polderlandschap. Op dit moment zijn we voor de drie gemeentelijke gebieden (’t Hammetje, Waterrijk en Speelpolder) bezig om deze om te vormen tot groen recreatiegebied. Voor de overige gronden zijn wij afhankelijk van de medewerking van private en particuliere grondeigenaren.

Inloopbijeenkomst

Binnen dit kader heeft Profin Sustainable Energy Solutions, een Amersfoorts bedrijf dat actief is op het gebied van ontwikkeling en risicobeheer van duurzame energie projecten, zich aangemeld als initiatiefnemer en een planvoorstel ingediend voor het realiseren van zonnevelden in het gebied Over de Laak. Profin organiseert op woensdagavond 24 januari een inloopbijeenkomst tussen 19.00-21.00 uur in dorpshuis De Dissel in Hooglanderveen.  Wilt u op de hoogte gehouden worden door Profin van hun initiatief of wilt u aanwezig zijn bij de inloopbijeenkomst, dan kunt u zich aanmelden via duurzaam@profingreen.com. Op korte termijn nodigt Profin bewoners en belanghebbenden uit voor de inloopbijeenkomst.

Proces

Voor het gebied Over de Laak geldt het bestemmingsplan ‘Hooglanderveen en Vathorst’. De aanleg van zonnevelden is volgens dit plan niet mogelijk, wat betekent dat er een planologische procedure gevolgd moet worden. Voor de zonnevelden zal het gaan om een afwijking van het geldende bestemmingsplan, het Wabo-Projectbesluit. Om dit te kunnen starten, is het nodig dat de initiatiefnemer een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient bij het college. Door de gemeenteraad zijn voorwaarden vastgesteld waar de aanvraag aan moet voldoen. Zo moet er afstemming plaatsvinden met belanghebbenden en onderzoek gedaan worden naar draagvlak onder bewoners, meerwaarde voor natuur en recreatie, toegankelijkheid van het gebied, behoud van landschappelijke structuren en dergelijke. In de procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan krijgt iedereen de gelegenheid een zienswijze in te dienen bij de gemeente. De start van de procedure wordt bekendgemaakt op deze website en in de Stadsberichten in huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort.